ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   

นายปรีชา  สุขรอด

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
   

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย  ทานะขันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 

นายสำเริง ใจเอื้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางธมกร วงค์น้อย

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

นายสราวุธ หมื่นโฮ้ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

นางวาสนา ธรรมจักร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายวสันต์ สำเนียง 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   

นางเยาวรักษ์ จันทร์ตา

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 

นางทิตติยา สุกใส 

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   

นางวันเพ็ญ มุ่งหมาย 

ผู้อำนวยแผนและงบประมาณ

 

น.ส.ศกุนิชญ์ ธิอุ่น

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

   

นางศศิธร ยืนมั่น

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com