ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   

นายปรีชา  สุขรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

                         

               

พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

               

 

นายสำเริง ใจเอื้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางธมกร วงค์น้อย

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

นายสราวุธ หมื่นโฮ้ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

นางวาสนา ธรรมจักร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

  
                                     
                                 

                        นางฐิฐา  เชียงวงค์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   

นางเยาวรักษ์ จันทร์ตา

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 

นางทิตติยา สุกใส 

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

                    

จ่าเอก พรต ทับทิมทอง 

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 

น.ส.ศกุนิชญ์ ธิอุ่น

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

   

นางศศิธร ยืนมั่น

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com