ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

นางกุลชา บัญสว่าง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   

นางทิตติยา  สุกใส

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 
   เขตอำเภอเมืองแพร่  
 

นายสุริยา อินต๊ะนอน

เขตเลือกตั้งที่ 1

 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์

เขตเลือกตั้งที่ 2

 

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ

เขตเลือกตั้งที่ 3

 

นายหน้อน ทุ่งพรวญ

เขตเลือกตั้งที่ 4

 

นายศิริมงคล ทนันชัย

เขตเลือกตั้งที่ 5

 

นายสุนทร หอมขจร

เขตเลือกตั้งที่ 6

   เขตอำเภอสูงเม่น  
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ

เขตเลือกตั้งที่ 1

   

นางสุขาวดี วังคำ

เขตเลือกตั้งที่ 2

 

นายสมัย เนื้ออ่อน

เขตเลือกตั้งที่ 3

   

นายเจริญ สมปาน

เขตเลือกตั้งที่ 4

   เขตอำเภอลอง  
 

นางสาวกรรณิการ์ ผาภูมิ

เขตเลือกตั้งที่ 1

 

นายนิคม อินทรโกศล

เขตเลือกตั้งที่ 2

 

นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ 3

   เขตอำเภอสอง  
 

นายนฤพนธ์ ศรีใจลม

เขตเลือกตั้งที่ 1

 

นายภิญโญ ชมภูมิ่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

 

นายศฤงคาร นันตา

เขตเลือกตั้งที่ 3

   เขตอำเภอร้องกวาง  
 

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม

เขตเลือกตั้งที่ 1

 

นางสาวธนัชชา ธาดาจารึกสกุล

เขตเลือกตั้งที่ 2

 

นายโชคชัย พันศิริวรรณ

เขตเลือกตั้งที่ 3

   เขตอำเภอวังชิ้น  
 

นายทวี มัดจิต

เขตเลือกตั้งที่ 1

   

นางกุลชา บัญสว่าง

เขตเลือกตั้งที่ 2

   เขตอำเภอเด่นชัย  
 

นายวังสาคร หมั่นขีด

เขตเลือกตั้งที่ 1

   

นางสุภารัตน์ การะเกตุ

เขตเลือกตั้งที่ 2

   เขตอำเภอหนองม่วงไข่  
   

นางธนินจิตรา ศุภศิริ

เขตเลือกตั้งที่ 1

 

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com