ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดแพร่


1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
3) ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคารสถานที่และสถานประกอบการ
4) สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5) พัฒนาและฟื้นฟูการใช้ที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เหมาะสม
6) จัดให้มีสุสานและฌาปณสถานให้ได้มาตรฐาน
7) พัฒนาลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขา
8) จัดระบบกำจัดน้ำเสีย


2. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2) จัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน /ชรป.
4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุบัติภัยและสาธารณภัย
6) รณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดสาธารณภัย
7) บรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย
8) พัฒนาองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชุมชน


3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
1) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
2) จัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่ในฤดูแล้ง
3) พัฒนาระบบการส่งน้ำให้ทั่วถึง 
4 ) จัดองค์กรบริหารจัดการน้ำ


4. การจัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
1) จัดให้มีแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
2) พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตและจำหน่าย
3) พัฒนาปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ


5. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้ทั่วถึง
1) ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
2) พัฒนาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้มีสภาพดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก
3) จัดสร้างถนนที่ได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับการคมนาคม
4) พัฒนาระบบการบริหารการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ดูแลบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม


6. การพัฒนาระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ในพื้นที่ขาดแคลน
1) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
2) จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บนเส้นทางคมนาคม
3) จัดหาพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า เช่น โซล่าเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน


7. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2) จัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน
3) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
5) พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ไม่ส่งผลเสียต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
7) ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอาชีพต่าง ๆ


8. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุน
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คงเอกลักษณ์สมบูรณ์สวยงาม
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
3) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
5) ส่งเสริมการลงทุนการประกอบกิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานบริการข้อมูลนักลงทุนงานศึกษาลู่ทางการลงทุนและงานเผยแพร่และ ชักจูงการลงทุน
6) ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงผจญภัยและสุขภาพ


9. การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
4) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา


10. การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ส่งเสริมให้เยาวชน/ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4) อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) อนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน


11. การส่งเสริมการกีฬา สร้างสุขภาพ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและเพื่อพื้นฐาน 
2) ส่งเสริมองค์กรทุกภาคส่วนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3) จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนาม วัสดุอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย และการกีฬา
4) สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้มีการรักษาสุขภาพอนามัยทั้งกายและจิต
5) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
7) ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ
8) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
9) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามรักษาบำบัดยาเสพติด

12. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
2) จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
3) การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน


13. การพัฒนาวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว
2) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น


14. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย


15. การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา ( GIS )


16. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ


17. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน
1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชนแก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน

 

 

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

หน่วยงานภายใน

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com