ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 และที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องปฏิบัติไว้ดังนี้
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 17(13)
1.2 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17(16)
1.3 การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร มาตรา 17(21)
1.4 การสาธารณูปการ มาตรา 45(6)
1.5 การจัดให้มี และบำรุงทางน้ำ และทางบก มาตรา 45(6)
1.6 การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ มาตรา 45(6)
1.7 การจัดให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา มาตรา 45(6)
1.8 การจัดให้มีการตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม มาตรา 45(6)
1.9 การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 45(6)
(2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การจัดการศึกษา มาตรา 17(6)
2.2 การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 17(19)
2.3 การป้องกันโรค การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล มาตรา 45(6)
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
2.5 การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ มาตรา 45(6)
2.6 การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ มาตรา 45(6)
2.7 การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน มาตรา 45(6)
2.8 การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร มาตรา 45(6)
2.9 การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร มาตรา 45(6)
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 17(7)
3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 17(22)
3.3 การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด มาตรา 17(23)
3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล มาตรา 45(6)
(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มาตรา 45(2) และมาตรา 17(1)
4.2 การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง มาตรา 17(17)
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรา 17(4)
4.4 การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ มาตรา 17(15)
(5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 45(7) และมาตรา 17(5)
5.2 การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม มาตรา 17(10)
5.3 การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม มาตรา 17(11)
5.4 การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 45(6)
5.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17(12)
(6) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 45(7) ทวิ
6.2 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17(18)
6.3 การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ มาตรา 17(20)
6.4 การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา 45(6)
(7) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา 45(3) และมาตรา 17(2)
7.2 สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น มาตรา 17(25)
7.3 ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 45(4) และมาตรา 17(3)
7.4 การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 45(5) และมาตรา 17(4)
7.5 การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17(26)

 

หมายเหตุ

มาตรา 45 หมายถึง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 17 หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

 

 

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

หน่วยงานภายใน

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com