ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นำยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่  ภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัดแพร่ ภายใต้วิสัยทัศน์หมู่บ้าน /ชุมชน สังคมอยู่เย็น เป็นสุขอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมืองแห่งการเรียนรู้  คู่คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรักในถิ่นกำเนิด  เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา  รวมถึงการนำนโยบายเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในคราวก่อน มาดำเนินการร่วมกับนโยบายที่ได้จัดทำในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในการดำเนินการพัฒนาและเพื่อการประสานงานกันระหว่างจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน และสนองความต้องการของประชาชน ในการที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญของปัญหาแต่ละปัญหาแต่ละประเด็น  จนปัญหาได้ถูกแก้ไขหมดสิ้นไปในที่สุด

 

เมืองแห่งการเรียนรู้

 

คู่คุณภาพชีวิตที่ดี

 

มีความรักในถิ่นกำเนิด

 

เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

พันธกิจของ อบจ.

จัดทำภารกิจการให้บริหารสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับจังหวัด

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่  การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ในเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอและ เทศบาล, การวางผังเมืองระดับจังหวัด การบริการจัดการสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ, การก่อสร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และการชลประทานในระดับจังหวัด ฯลฯ
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ การจัดตั้งสถานบันการศึกษาและการฝึกฝนอาชีพแก่ประชาชน, โรงพยาบาลประจำจังหวัด สนามกีฬาประจำจังหวัด/อำเภอ, ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ จัดให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในระดับจังหวัด การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการเกี่ยวกับการวางผังเมืองในระดับจังหวัด ฯลฯ
4. ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ได้แก่ ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด, จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ฯลฯ
5. การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดระบบกำจัดขยะและน้ำเสียรวม, การควบคุมมลพิษ, การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในระดับจังหวัด ฯลฯ
6. ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ หรือหอจดหมายเหตุประจำจังหวัด, การบำรุงรักษาโบราณสถาน ที่มีความสำคัญในระดับจังหวัด ฯลฯ

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

หน่วยงานภายใน

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com