ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับรางวัล ประจำปี 2549 ดังนี้

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปี 2549 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

เกียรติบัตรรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปี 2549

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

โล่รางวัลหน่วยงานสนับสนุนโครงการ To Be Number One ประจำจังหวัด

ในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริกัฒนาพรรณวดี

 

เสด็จเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแพร่

 

โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาและร่วมพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา

 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 อย่างต่อเนื่อง

 

โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2548

 

จากสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

 

ประกาศเกียรติคุณแด่ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลซอลคัพ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

จากศาลจังหวัดแพร่ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวและคณะผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดแพร่ คดีเยาวชนและครอบครัว

รางวัล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2549

 

จากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นองค์กรให้การสนับ

 

สนุนกิจกรรมกีฬาดีเด่นของจังหวัดแพร่ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2549

 

ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี 2549 ตามโครงการธรรมา

ภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาการริเริ่มของ

ท้องถิ่นกระบวนการนโยบายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 

 

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com