ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับรางวัล ประจำปี 2553 ดังนี้

รางวัลนักบริหารดีเด่น สาขาส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จากนิตยสารเส้นทางไทย

รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ปกป้องคุ้มครองและเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวนาน อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอันเป็นที่ประจักษ์

 

จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม สภาผู้แทนราษฎร

รางวัล "ระฆังทอง" (บุคคลแห่งปี) สาขาผู้นำท้องถิ่นดีเด่น จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

รางวัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีเด่นด้านจัดการสวัสดิการสำหรับคนพิการ

 

จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

รางวัลสามารถบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ASO Thailand และตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

 

จากสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ ร่วมกับ องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรระดับประเทศที่สนับสนุนการจัดการศึกษา แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com