ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่

คำแถลงนโยบายของ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วันจันทร์  ที่ ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 


 

ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๙) อำนาจหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ และเน้นตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่ ตลอดถึงได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของจังหวัดแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดถึงระดับชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่ และมีพื้นที่พัฒนาครอบคลุมทั้งจังหวัดแพร่  มีทรัพยากรทางการบริหารที่สามารถใช้ในการบริหารการพัฒนาเป็นจำนวนมาก อันได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งบประมาณในการพัฒนาที่รัฐบาลอุดหนุนให้และที่ได้จากการจัดเก็บภาษี  วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ตลอดถึงมีหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนจำนวนมากที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน เป็นต้น  ทรัพยากรทางการบริหารเหล่านี้ กระผมเห็นว่า จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการบริหารการพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถดำเนินการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุถึงการมีสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ดี  เจริญก้าวหน้า ทำให้ประชาชนในจังหวัดแพร่มีความอยู่ดีกินดี ดังวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมืองแห่งการเรียนรู้  คู่คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรักในถิ่นกำเนิด  เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

ในการดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติต่อไป  โดยกำหนดนโยบายการพัฒนา  ดังนี้

 

1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรม และสามารถคิด พูด และกระทำในสิ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน  ที่ก่อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น  การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวได้ดีในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและในการปฏิบัติงาน กระผมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา โดยจะดำเนินการ ดังนี้

1.1  มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลเก่งเรียนรู้คู่คุณธรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.2 จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีคุณภาพ

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ในทุกระบบ  ได้แก่ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความถนัดและโอกาสการเรียนรู้ของแต่ละคน

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาระดับอาชีวศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

1.5  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีแนวทางดำเนินการดังนี้

1.5.1  สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  ศูนย์ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

1.5.2  ศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือผู้สำเร็จการศึกษา  ได้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

1.5.3  เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาทุกระดับ กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เด็ก  เยาวชนในจังหวัดแพร่ มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น

1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1.7  จัดตั้งศูนย์เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ช่วยเหลือสังคมและเป็นคนดีของสังคม

1.8  ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวยากจน แตกแยก ตลอดจนประสบปัญหาต่าง ๆ ให้สามารถเรียนได้ตามที่ตนต้องการ

1.9  จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา ด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำ และร่วมดำเนินการวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนจังหวัดแพร่ได้อยู่ดีมีสุข และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถดูแลคนในครอบครัว ตลอดถึงมีรายได้เสริม  เป็นสิ่งที่กระผมต้องการให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวแพร่ และเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการให้บรรลุถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชนจังหวัดแพร่ได้ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

2.1 ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ

2.2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่มากขึ้น

2.2.2  สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและให้มีกระแสเงินหมุนเวียนในจังหวัด

2.3  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2.4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบอาชีพ

2.5  ส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคการเกษตรกรรม การตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตการเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการส่งเสริมการแปรรูป โดยเชื่อมโยงกับสหกรณ์ภาคการเกษตร

2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทำให้มีผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดแพร่จำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา และการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

2.7  ส่งเสริมการลงทุน โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลสถิติภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์และการให้บริการ เพื่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาลงทุนในจังหวัดแพร่

2.8  ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ ซึ่งทำด้วยไม้สักและไม้อย่างอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคุณภาพ เน้นให้เป็นเอกลักษณ์ และความมีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่

2.9  ส่งเสริมกลุ่มงานการอาชีพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) และกลุ่มผู้ประกอบการ

2.10  จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการในการวางแนวทางและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ

 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

สังคมเป็นการอยู่ร่วมกันของคนต่างเพศ ต่างอายุ ต่างความรู้ ตลอดถึงมีภูมิหลังที่ต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายตามมาเช่น ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสุขาภิบาล ปัญหามลภาวะ ปัญหาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้  โดยอาศัยคนในสังคมได้ร่วมกันคิดร่วมกันรับผิดชอบ โดยมีองค์กรภาครัฐ เอกชน ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสังคม ได้ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในส่วนของกระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ผู้คนในสังคมมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

3.1  ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

3.1.1  ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

3.1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

3.1.4  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

3.1.5  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )

3.1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย

3.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลจังหวัด , โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

3.2  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

3.2.1  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาของทุกศาสนา

3.2.2  อนุรักษ์ สืบสานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2.3  ส่งเสริมวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และประเพณีท้องถิ่น

3.3 ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย,วาตภัย , อัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ

3.4 ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม  รวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในพื้นที่

3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

3.5.1  ส่งเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน การกีฬาเพื่อสุขภาพ และการกีฬาพื้นบ้าน

3.5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และสู่ความเป็นอาชีพของเยาวชนและประชาชน

3.5.3  พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.6  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

3.6.1  ส่งเสริมและจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง

3.6.2  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.6.3  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรสตรี  กลุ่มเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มตำรวจบ้าน หน่วยกู้ภัย  กาชาด  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) และกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ให้สามารถดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม

3.6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการอบรมลูกเสือ และเนตรนารี

3.7  จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำ และร่วมดำเนินการวางแผนหาแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านสังคมและสาธารณสุข

 


4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

การเมืองและการบริหารเป็นสิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลในองค์กร และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จึงจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตอบสนองได้อย่างตรงเป้าหมายตามความต้องการของประชาชน โดยกระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการเมืองและการบริหาร โดยจะดำเนินการ ดังนี้

4.1  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น

4.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

4.4  ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

4.5  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้แก่องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.6  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้มีประสิทธิภาพ

4.7  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดเหตุอันตรายในจังหวัดแพร่

4.8  จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.9   ส่งเสริมและฟื้นฟูกิจกรรมกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เพื่อสนองตอบนโยบายปรองดอง ความสามัคคีในหมู่ประชาชน โดยการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย

4.10  จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำ และร่วมดำเนินการวางแผนหาแนวทางและแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันและการให้การบริการสาธารณะ ที่สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม  ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นในหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เปรียบเสมือนบันไดที่เชื่อมประสานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาสิ่งที่มีความจำเป็นอันเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาด้านถนน  ด้านแหล่งน้ำ  ตลอดถึงที่ดิน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อได้รับการพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การเดินทาง ตลอดถึงการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1  พัฒนาการใช้ที่ดิน โดยมีแนวทางดำเนินการ พัฒนาระบบการวางผังเมืองรวม  และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยด้านที่ดินทำกินของราษฎร

5.2  ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง โดยเร่งฟื้นฟูความเสียหาย ที่เกิดจากอุทกภัยด้านสะพาน  ถนน  รวมทั้งการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

5.3  ปรับปรุงแหล่งน้ำ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

5.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการซ่อมแซมและก่อสร้างเหมืองฝาย ขุดลอกคูคลองเพื่อเก็บกักน้ำ และเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

5.3.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และมีการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือในภาวะขาดน้ำ

5.4  จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำ และร่วมดำเนินการวางแผนเพิ่มแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

6.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำ ภูมิอากาศ  พื้นดินและป่าไม้ เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกชุมชนท้องถิ่น ถ้าในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการให้ถูกต้อง ก็จะทำให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์  มีสภาพภูมิอากาศที่ดี ไม่มีปัญหามลภาวะเป็นพิษ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่กระผมต้องการให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะดำเนินการ ดังนี้

6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาเชิงปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

6.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม

6.1.2 การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน

6.1.3 การศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

6.1.4 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล

6.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

6.3  บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดถึงดำเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6.4  ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เบญจพรรณและป่าไม้เศรษฐกิจ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

6.4.1 สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

6.4.2 ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อนำไม้มาใช้สอยในครัวเรือน  การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

6.4.3 ส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้นเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดการพังทลายของดิน ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อระบบนิเวศ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6.5  ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ สนับสนุนและส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อการเกษตร  เพื่อทำให้ผืนป่าชุ่มชื้น

6.6  จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการวางแผนหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


7. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.1  จัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา  โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียด ประชากรแต่ละบุคคล และข้อมูลรายละเอียดสภาพต่าง ๆ ของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำ ความต้องการของประชาชน ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่อาจจะดำเนินการพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  การให้การบริการสาธารณะ ที่สะดวก  รวดเร็ว และเป็นธรรม  เป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นในหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เปรียบเสมือนบันไดที่เชื่อมประสานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาขา โดยมอบหมายการบริหารจัดการลงไปในระดับพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายที่วางไว้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง  ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  บางนโยบายจักต้องดำเนินการให้บรรลุผลโดยเร็ว  บางนโยบายจักต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและงบประมาณประจำปีที่มีอยู่  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ละผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย  ได้ร่วมกันทำงานเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้แถลงไว้ต่อไป

 

 

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร) รายงานสภาพน้ำแม่ยม

หน่วยงานภายใน

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com