เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ ประธานสมาพันธ์ภาคทุกภาค , นายก อบจ. 16 จังหวัด และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 17 จังหวัด โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น" พร้อมกล่าวต้อนรับให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังการบรรยาย เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่" โดย นายแสวง บุญรักศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในช่วงเช้า และ รับฟังการบรรยาย เรื่อง "การศึกษาท้องถิ่นไทยในยุค Thailand 4.0 กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดย นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ ในช่วงบ่าย จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาขึ้นรถราง อบจ.แพร่ เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงและกาดกองเก่า และสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กร ในเรื่องการบริหารงานของ อปท. เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูปท้องถิ่น เป็นรายการสุดท้าย ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย) นำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ รับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์" โดย คุณชญาดา สุวรัชชุพันธุ์ (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จากนั้น นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย) และ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (เลขาธิการนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย) สรุปความรู้จากการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 17 จังหวัด ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

...
 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com