องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการทหารช่าง ดำเนินโครงการขุดลอกสระแม่หล้า บ้านเหล่าเหนือหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง และฝายแก้มลิงทุ่งไผ่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 แห่ง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาพื้นที่ภัยแล้ง เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมประชากรกว่า 2,000 ครัวเรือน

สืบเนื่องจากเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริจังหวัดแพร่ ได้จัดทำข้อมูลและรูปแบบการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลและความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการทำงานเป็นเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผลแนวคิดและตัวอย่างความสำเร็จ เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนไปสู่ภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ทั้งนี้การดำเนินการทั้งสองแห่ง เป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2560 จำนวน4โครงการ และปี 2561 อีก 5 โครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดแพร่ที่เป็นปัญหาที่สำคัญอันดับแรกของจังหวัดแพร่

...

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com