สำนักงาน อบจ.แพร่   สำนักงานอกววอกวอกดงวง
สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ   สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ
ทดลองออกอากาศ   ทดลองออกอากาศ
   
   
   
   
   
   
   

Pausing up-down Scroller

Xpert Contents

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ....

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ....

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 (เวลา 9.30 น.)นายอนุว..

Read more: %s

ออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาล (ทุกวัน พุธ)...

ออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาล (ทุกวัน พุธ)...

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงา..

Read more: %s

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน..

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน..

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พ..

Read more: %s

ด้านสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓:๔๗ น.

ด้านสังคม

1. การศาสนา

ในปี  2553  จังหวัดแพร่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด จำนวน 458,889  คน จำนวนวัด  338 แห่ง มีสำนักสงฆ์ 63 แห่ง มีวัดร้าง  23  แห่ง สำนักศาสนศึกษา 32 แห่ง มีพระภิกษุ จำนวน 1,440  รูป   มีสามเณร  953  รูป  มีชี   29  คน   รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,602 คน มีโบถส์คริสต์  24  แห่ง มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 170  คน   มัสยิด จำนวน  1 แห่ง และอื่น ๆ

2. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ

1.  งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮแห่ตุงหลวง  จัดงานบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ ระหว่างวันขึ้น  11  ค่ำ – 15  ค่ำ เดือน  4  (เดือน  6  เหนือ ราวปลายเดือนมีนาคมของทุกปี)

2. งานเทศกาลหม้อห้อมล้อมสะโตกและสงกรานต์จังหวัดแพร่จัดงานบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ระหว่างวันที่  14 – 16  เมษายน ของทุกปี

3. งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  8  (เดือน 10 เหนือ) ของปีในทุกอำเภอ

4. งานเทศกาลลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ำ เดือน 12  ของทุกปี

5. ประเพณีรดน้ำดำหัว กำหนดให้มีขึ้นกลางเดือน 5   (เดือน 7 เหนือ)     นับเวลาตามระบบสุริยคติ ตรงกับวันที่  15  เมษายน ของทุกปี

6. ประเพณีกิ๋นสลาก  จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  10  (เดือน  12  เหนือ)  ถึงวันแรม 15  ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ เดือน 12  (เดือนเกี๋ยง คือ เดือนอ้ายหรือเดือนที่  1) ภายใน 45 วัน

7. ประเพณีนับถือผีปู่ย่า ประกอบพิธีในเดือน 3 (เดือน 5 เหนือ) ขึ้น  5  ค่ำ  หรือเดือน 4 (เดือน 6  เหนือ) ระหว่างขึ้น  6 – 12  ค่ำ

8. ประเพณีในท้องถิ่น  เช่น ประเพณีไทลื้อ และประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง วันแรกของพิธีตรงกับวันขึ้น  3  ค่ำ  (เดือน 5  เหนือ)

9. การละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่นสะบ้า เล่นตีกบ เล่นงูกินหาง เล่นหมากเก็บ เล่นม้าก้านกล้วย เป็นต้น

10. ประเพณี “ส่งตะวันรับขวัญปีใหม่และวันขนมเส้น” จัดขึ้นระหว่างเดือน ธันวาคม  -  มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9

11. ประเพณี “สงกรานต์ถ้ำผานางคอย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน ของทุกปี  ณ  บริเวณถ้าผานางคอย อำเภอร้องกวาง

3. การศึกษา

การจัดการศึกษาในจังหวัดแพร่ มีทั้งการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย

3.1 การศึกษาในระบบโรงเรียน แบ่งออกเป็น ดังนี้

1)  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2)  การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของรัฐในจังหวัดแพร่  จัดการศึกษาในสถานศึกษา  6  แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

3) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปี พ.ศ.2553) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแพร่ จัดการศึกษาในสถานศึกษา  6  แห่ง  คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตแพร่เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย สาขาแพร่

3.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา จำนวน 9  แห่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ทั้ง  8  อำเภอ ของจังหวัดแพร่

3.3 การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น มีห้องสมุดประชาชนในทุกอำเภอ มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

4. พัฒนาชุมชน

ประชากรให้สูงขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยให้การปรึกษาและพัฒนาขบวนการเรียนรู้ของประชาชน พัฒนาองค์กรอาสาสมัครและผู้นำท้องถิ่น พัฒนาระบบรูปแบบวิธีพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและยกระดับความเป็นอยู่ของ

5.  การสาธารณสุข

จังหวัดแพร่มีจำนวนสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐครอบคลุมทุกพื้นที่ มีโรงพยาบาลครบทุกอำเภอ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 430 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง และโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 6 แห่ง มีสถานพยาบาลประเภทสถานีอนามัยมีครอบคลุมทุกตำบล จำนวน 119 แห่ง โดย 1 แห่งรับผิดชอบประชากรเฉลี่ย 3,894 คน

6. ยาเสพติดและอาชญากรรม

ในปี 2553 (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553) จังหวัดแพร่มีการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  848 คดี  ประเภทยาเสพติดที่จับกุมมากที่สุด คือ ยาบ้า  818  คดีรองลงมาคือกัญชา  13  คดี