สถานที่ท่องเที่ยว ม่อนแม่ถางPhrae คลิ๊กรูปเพื่อดูรายละเอียด

ปีใหม่ม้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดโครงการงานประเพณีปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดแพร่

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดโครงการงานประเพณีปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดแพร่

วันที่ 25-27 ธันวาคม 2554   ณ  ลานหมู่บ้านห้วยฮ่อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่  26-27  ธันวาคม  2554     ณ  ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านครกหนานทา ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2554   ณ ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านแม่แรม  ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของชาวเขาเผ่าม้งอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลาน รวมถึงการแลกเปลี่ยน และแสดงออกทางวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้ง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนซึ่งมีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการทำงานขององค์การเครือข่าย พัฒนาชาวเขาเผ่าม้งในบริเวณเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่าน และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุของชาวเขาเผ่าม้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่และประเทศต่อไป

รวมรูปงานปีใหม่ม้ง

Designed by RocketTheme
Joomla inotur picma