ข่าว อบจ.แพร่

นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดแพร่...

นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดแพร่...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

 อบจ.แพร่ สนับสนุนรถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่...

อบจ.แพร่ สนับสนุนรถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่...

วันที่ 4 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ร่วมกับ อบจ.แพร่ สจ.ปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร นางระดับ คำเขียว... [More...]

ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูศรีมงคลชยาภรณ์...

ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูศรีมงคลชยาภรณ์...

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูศรีมงคลชยาภรณ์ (สัมฤทธิ์ สุภาจาโร ป.ธ.4) อายุ 79 ปี 59 พรรษา... [More...]

สร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง...

สร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง...

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดยท่านพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท่านชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท่านผบ.ม.พัน12... [More...]

สร้างฝายประชาร่วมใจ ...

สร้างฝายประชาร่วมใจ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหัวหน้า ส่วนราชการ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทุกภาคส่วน ชาวบ้านปากจอก หมู่... [More...]

ประมวลภาพในงานฉลองเมืองแพร่ครบ 1188 ปี...

ประมวลภาพในงานฉลองเมืองแพร่ครบ 1188 ปี...

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงาน

[More...]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่...

เมื่อวันที่ 26มกราคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

ประกาศ อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน