ข่าว อบจ.แพร่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559...

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ... [More...]

โครงการเข้าค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเข้าค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดโครงการ "ประชารัฐคืนผืนป่า้...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดโครงการ "ประชารัฐคืนผืนป่า้ ต้นน้ำแม่ถางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 88 พรรษา... [More...]

ประชาสัมพันธ์โครงการอบจ.พบประชาชน...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบจ.พบประชาชน...

[More...]

เวทีเสวนา ประชาพิจารย์ การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ฉบับ พ.ศ.2559...

เวทีเสวนา ประชาพิจารย์ การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ฉบับ พ.ศ.2559...

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นางธมกร วงศ์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย... [More...]

 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล... [More...]

 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ...

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดยนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน