ข่าว อบจ.แพร่

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่...

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่...

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ...

อบจ.แพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ...

อบจ.แพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช.... [More...]

ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค

ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค "การปิดจ่ายน้ำ"

[More...]

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ เข้ารับรับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่...

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ เข้ารับรับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่...

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

คณะผู้บริหารอบจ.แพร่ ร่วมสัมมนา

คณะผู้บริหารอบจ.แพร่ ร่วมสัมมนา "เวทีท้องถิ่นไทย" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... [More...]

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.....

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.....

[More...]

อบจ.แพร่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ...

อบจ.แพร่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ...

วันที่ 5 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา... [More...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ...

[More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ป้ายโฆษณา

ประกาศ อบจ.แพร่

การส่งเสริมการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM

  • No Documents
๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

banner


ปฏิทินการปฏิบัติงาน