ข่าว อบจ.แพร่

ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวัฒนา ผาทอง รองนาย อบจ.แพร่ นายปรีชา สุขรอด ปลัดอบจ.แพร่ ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์, นางลักษณาวรรณ แหลมเลิศ รองปลัดอบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ

อบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ

นายอุเทน สุขทั่วญาติ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ร่วมเปิดอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุ ต.ปากกาง ต.บ่อเหล็กลอง ที่ศาลาการเปรียญวัดนาตุ้ม อ.ลอง... [More...]

ประชุมสภาอบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

ประชุมสภาอบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายพิพัฒน์... [More...]

อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

อบจ.แพร่ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 24 สิงหาคม... [More...]

อบจ.แพร่เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ

อบจ.แพร่เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 พื้นที่สจ.กุลชา บัญสว่าง ณ โรงเรียนวัดสัมฤทธิ์บุญ... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

อบจ.แพร่ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

อบจ.แพร่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2557 โดยมี... [More...]

ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช