ข่าว อบจ.แพร่

ประชุมสภา อบจ.แพร่...

ประชุมสภา อบจ.แพร่...

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ... [More...]

จังหวัดแพร่จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือMOU...

จังหวัดแพร่จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือMOU...

จังหวัดแพร่จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น... [More...]

สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์...

สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์...

เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558 อปท.แพร่ สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน... [More...]

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดแพร่....

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดแพร่....

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2558 อปท.แพร่ สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน... [More...]

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ห่างไกลยาเสพติด...

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ห่างไกลยาเสพติด...

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ เป็นประธาน... [More...]

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน....

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน....

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มพูนวิสัยทัศน์... [More...]

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน....

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน....

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณนายก อบจ.แพร่ ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน... [More...]

 เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร.....

เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร.....

เมื่อวันที่ 17กันยายน 2558 นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา  ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

๒๐
ต.ค. %y
LAST_UPDATED2

อบจ.แพร่ คว้ารางวัล อปท.ที่ดี ด้านป้องกันทุจริต

อบจ.แพร่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต จาก ป.ป.ช.

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น หลังจากที่ได้ผ่านการประเมินด้านเอกสารและการตรวจติดตามในภาคสนามแล้ว บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 13 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับการคัดเลือกให้รางวัลดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือยกระดับความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น รวมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมกับ อปท.อื่น ๆ อีก 9 แห่ง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช

ปฏิทินการปฏิบัติงาน