สำนักงาน อบจ.แพร่   สำนักงานอกววอกวอกดงวง
สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ   สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ
ทดลองออกอากาศ   ทดลองออกอากาศ
   
   
   
   
   
   
   

Pausing up-down Scroller

Xpert Contents

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ....

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ....

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 (เวลา 9.30 น.)นายอนุว..

Read more: %s

ออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาล (ทุกวัน พุธ)...

ออกกำลังกายตามนโยบาลของรัฐบาล (ทุกวัน พุธ)...

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงา..

Read more: %s

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน..

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน..

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พ..

Read more: %s

โครงการพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.แพร่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นวพร เชี่ยวชาญ   
วันพุธที่ ๐๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๗:๐๐ น.

อบจ.แพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านสู่ประชาคมอาเซียน

เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพบปะผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดแพร่ ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้านจังหวัดแพร่ สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ไปปรับใช้กับหน่วยงานและชุมชนของตน รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมุ่งส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมโดยรวม ให้ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ และ โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดแพร่จำนวน 708 คน และตัวแทนชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 16 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดละ 4 คน รวม 64 คน ร่วมโครงการรวม 772 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ดังนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โครงการ,นโยบายสำคัญของรัฐบาลหรือวาระแห่งชาติของรัฐบาล และที่สำคัญในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบรูณ์ ซึ่งจะเกิดกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน ชุมชนและสังคมของจังหวัดแพร่ ในด้านต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง เน้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ,ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดงบประมาณในการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 258,755.-บาท

LAST_UPDATED2