ข่าว อบจ.แพร่

ประชุมสภา อบจ.แพร่...

ประชุมสภา อบจ.แพร่...

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ... [More...]

จังหวัดแพร่จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือMOU...

จังหวัดแพร่จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือMOU...

จังหวัดแพร่จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น... [More...]

สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์...

สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์...

เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558 อปท.แพร่ สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน... [More...]

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดแพร่....

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดแพร่....

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2558 อปท.แพร่ สร้างฝายปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน... [More...]

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ห่างไกลยาเสพติด...

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ห่างไกลยาเสพติด...

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ เป็นประธาน... [More...]

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน....

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน....

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มพูนวิสัยทัศน์... [More...]

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน....

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน....

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณนายก อบจ.แพร่ ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน... [More...]

 เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร.....

เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร.....

เมื่อวันที่ 17กันยายน 2558 นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา  ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่... [More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ป้ายโฆษณา

แผนที่สำนักงาน อบจ.แพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน