แบบรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
กิจกรรม / โครงงาน / รายการ การวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-3
แข่งขันวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สถานที่แข่งขัน อาคารเรียนพลศึกษาฯชั้น 2 ห้องที่ 1-4

ที่ รางวัลที่ได้รับ โรงเรียน สังกัด คะแนนที่ได้
1 ชนะเลิศ เทศบาลชัยชนะวิทย์ เทศบาลเมืองตาก
93
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสอน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
91
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา
89