ประชาสัมพันธ์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การปิดบัญชีและการจัดทำรายงานงบการเงินของหน่ววยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ด้วยโปรแกรม AUTO EXCEL ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)”

ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกเบื้องต้นด้วยระบบมือ สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศและระบบการร้องเรียนของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร 51006/49