หน่วยตรวจสอบภายใน
ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้
(1) งานตรวจสอบเอกสารการจ่ายทุกประเภทหลังการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
(2) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
(3) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก อบจ.
(4) งานตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.
(5) งานตรวจสอบพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อบจ.
(6) งานตรวจสอบทรัพย์สินของ อบจ. และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
(7) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
(8) งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมสะสม การส่งใช้เงินยืม
(9) งานตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
( (10) งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ งานการเงิน การพัสดุ
(11) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด อบจ.
(12) งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ทางบัญชี การลงบัญชีสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
(13) ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
(14) งานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยงานในสังกัด อบจ.
(15) งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา และการถอนหลักประกันสัญญา
(16) งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ