องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้อนรับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการเขตและผู้นำชุมชนทุ่งแค้ว

               วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอร้องกวาง , นายศฤงคาร นันตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสอง , นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการเขตและผู้นำชุมชนทุ่งแค้ว เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จากนั้นนำคณะกรรมาธิการการฯ ลงพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำเก็บน้ำห้วยยอย , อ่างเก็บน้ำห้วยเฮือ ฝายซีเมนต์ซอยหนองหลวง , หนองใหม่ , หนองน้อย และดูการแก้ไขปัญหาภัยแล้งฝายชะลอกั้นลำน้ำยม ณ ดอยผี บ้านห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่