การกำหนดหน่วยบริการและบุคคลในพื้นที่เพื่อยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดแพร่ (กรณีเร่งด่วน) ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์