การประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่