การประชุมคณะทำงานพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดแพร่

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดแพร่ โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายก อบจ.แพร่ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้อง จะช่วยให้แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รับผิดชอบนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข