กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี รุ่นที่ 5

กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี รุ่นที่ 5

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี รุ่นที่ 5 เพื่อส่งเสริมการทำแปลงเกษตรปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายสู่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน นำความรู้ไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ณ วัดพระธาตุดอนแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านดอนแก้ว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่