กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่

วันที่ 22 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ ร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน , บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , สำนักงานกองช่าง (กอเปา) , พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง , สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น (สูงเม่น) ทั้งนี้เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและสภาพแวดล้อมที่สะอาดสดใส สวยงาม น่าอยู่