ขอเชิญชวนเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี๒๔๖๓ สมัครง่ายๆดังนี้

ขอเชิญชวนเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี๒๔๖๓ สมัครง่ายๆดังนี้
กำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://www.parliament.go.th/dyouth/?fbclid=IwAR2UJbIcGCOGpfzfrUOJePLh5CWtnSHLmLuSeOmXz-2uVpD9elPVnftSZJo
ต่างจังหวัด ส่งใบสมัครที่ “สานักงานจังหวัด” ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่
กรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัครที่ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 327 อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศผลการคัดเลือก รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ วันที่ 13 มีนาคม 2563
กำหนดการฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2563
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2563
ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามโทร 0 2244 2515-16,20-21 วันและเวลาราชการ