คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ 327/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ 327/2564
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่