นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล สกถ. ZOOM Meeting Application ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่