นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เชิญผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ พร้อมคณะ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เชิญนายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ พร้อมคณะ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ต่อมาเวลา 13.00 น. นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ,เจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการสร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ ณ ห้วยยอย ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่