นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ. 1-0003 บ้านลูนิเกตุ – บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายสำเริง ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ. 1-0003 บ้านลูนิเกตุ – บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการในครั้งนี้ด้วย