นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ ดำเนินการปฏิบัติงานขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ ดำเนินการปฏิบัติงานขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอร้องกวาง ร่วมติดตามการดำเนินงานด้วย การขุดบ่อน้ำตื้นดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกล และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1- 10 มิถุนายน 2564