นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่