ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การหยุดให้บริการศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่