ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากกองช่าง และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่