ประชุมข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานร่วมในการประชุมข้าราชการ พนักงาน อบจ.แพร่ ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา และผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยภายหลังการประชุม ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ราย