ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanca Assessment:LPA) ประจำปี 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์กการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanca Assessment:LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่