ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 โดย มี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่