ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.แพร่ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่