ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, นายเสกสรร วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2