ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการกิจกรรมการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนายเสกสรร วงศ์ศิริ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการกิจกรรมการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ โดยมี นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น เป็นประธาน ซึ่งได้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการด้านการให้บริการและสนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยในระยะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในเขตจังหวัดแพร่