ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ จ.อ.พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2564 ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการของหน่วยบริการอำเภอ ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งใน 8 อำเภอ และโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่