ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้กับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่งในจังหวัดแพร่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้กับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่งในจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยมีนายต่อพงษ์ ทับทิมโต และนายไพศาล สัจจะวศิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว