ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

               วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งแรก หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้ง จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นครั้งแรก ตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” หลังจากนั้นเป็นการเลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงคะแนนเลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้
               1. นายวิตติ แสงสุพรรณ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
               2. นายโชคชัย พันศิริวรรณ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 1
               3. นายวังสาคร หมั่นขีด เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 2
               4. นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พร้อมนี้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดังนี้
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปมีกำหนด 45 วัน
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เริ่มวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปมีกำหนด 45 วัน
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปมีกำหนด 45 วัน