ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 490,300,000 บาท โดยสภาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ และกำหนดให้มีการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 10 – 11, 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่