ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์กการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่