ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายก อบจ.แพร่