ผลการดำเนินงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน สาย พร. ถ. 1-0009 บ้านแม่ยางโทน – แม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กำหนด งบประมาณ 220,000.- บาท ร้านเรือนศักดิ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง และส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 24 ตุลาคม 2564