พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็นระดับอนุบาล/ประถม จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 56 คน, ระดับมัธยมต้น จำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 15 คน และระดับมัธยมปลาย/ปวช. จำนวนเงิน 2,500 บาท จำนวน 25 คน รวมจำนวน 96 คน โดยมี นางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1 และนายปฏิพล จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 2 ร่วมมอบฯ ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา