พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับการการคัดเลือกเพื่อรับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 361 คน ใน 4 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวน 197 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 70 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 65 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงถึงปริญญาตรี จำนวน 29 คน