พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565