พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในระดับจังหวัด ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ ทั้งนี้มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการไปพร้อมกับวัดต่างๆ ใน 8 อำเภอ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่ได้มีส่วนร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบสุขของประเทศชาติ สุขใจ จิตใจสงบ ด้วยธรรมมะ